Polityka prywatności i plików cookies

I. Definicje

Administrator Danych Osobowych – „Magdalena Robakowska Psychodietetyk” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Serwis, Platforma – strona internetowa udostępniana przez „Magdalena Robakowska Psychodietetyk” pod adresem https://strefaharmonii-gdynia.pl

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Robakowska Psychodietetyka z siedzibą przy ul. Gen. Zaruskiego 6C/17, 81-577 Gdynia. Numer NIP 9581477374, numer REGON 521906237.

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i ich zachowań w związku z korzystaniem z serwisu poprzez:

 • informacje dobrowolnie wprowadzane w formularzu kontaktowym,
 • logi serwera www,
 • pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika,

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres wskazany powyżej lub adres https://strefaharmonii-gdynia.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu

 • realizacja usługi strony serwisu tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • przesłania dokumentów rekrutacyjnych, w tym CV oraz listu motywacyjnego.
 • obsługi reklamacji;
 • realizacji zamówień i płatności;
 • realizacji bieżącej obsługi;
 • prowadzenie rozliczeń księgowych;
 • identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania z formularza kontaktowego;
 • w celach analitycznych i statystycznych – prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez osoby korzystające z Serwisu;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami;
 • cele techniczne, administracyjne i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz zakupu towarów i usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. w zakresie realizacji obowiązków księgowych i podatkowych oraz obowiązków związanych z rozpatrywaniem reklamacji lub zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest m.in.:

 • dochodzenie i obrona roszczeń – wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora będzie celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika;
 • prowadzenie działań marketingowych produktów albo usług kontrahentów Administratora w związku z zawartą umową, zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) w zakresie marketingu;
 • prowadzenie pomiarów statystycznych, tworzenie statystyk, analiz i badań;
 • dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji użytkowników i ich optymalizacja;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;
 • uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienie jego sesji w Serwisie;
 • realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem, na potrzeby techniczne i administracyjne Administratora.
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na:
 • geolokalizację;

Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody m.in. na:

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
 • Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych:
  • imię, nazwisko, inne dane podane w formularzu kontaktowym, adres e-mail, adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika lub inne identyfikatory, dane dotyczące sesji, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie i na poszczególnych podstronach.

Niektóre z ww. informacji nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkownika, jednak mogłyby stać się danymi osobowymi w chwili zestawienia ich z innymi informacjami.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
  • Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  • W przypadku reklamacji dane są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych – w razie konieczności obrony przez ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.
  • Dane przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych do zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, ułatwienia korzystania z serwisu oraz dostosowania sposobu wyświetlania zawartości serwisu są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora. Jest to okres nieprzekraczający 60 dni od momentu otrzymania informacji. Administrator nie jest w tym zakresie podmiotem decyzyjnym i nie będzie ww. danych wykorzystywał, jednak będzie miał możliwość uzyskania dostępu do przechowywanych danych ze względu na specyfikę wykorzystywanego narzędzia.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Po upływie wyznaczonych okresów Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne pozbawione jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych,
 • klientowi/użytkownikowi, bądź osobie przez niego upoważnionej,
 • innemu użytkownikowi, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń tego innego użytkownika, a ponadto dane te mogą zostać udostępnione podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, tj. sądy, policja, prokuratura.
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych,
 • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, hostingowe i obsługi serwisu, prawnicze i doradcze, ochrony danych osobowych, obsługi marketingowej i PR, oraz podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
 • Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w formularzu kontaktowym, jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych, będzie brak możliwości kontaktu realizowanego poprzez ten formularz.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w formularzu rekrutacyjnym, jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych, będzie brak przesłania swojej aplikacji do procesu rekrutacji, poprzez ten formularz.

Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od dobrowolnej zgody.

LOGI SERWERA
 • Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i każde zapytanie, które jest skierowane do serwera zapisuje się w logach serwera.
  • Informacje o zachowaniach użytkownika mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej.
  • Dane te Administrator wykorzystuje wyłącznie w celu administrowania serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • nazwa użytkownika, która jest podawana w procesie autoryzacji,
 • Informacje o adresie IP – publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, w tym może by to komputer użytkownika,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • Zebrane przez Administratora logi są przechowywane przez czas nieokreślony, służący jako materiał pomocniczy w celu administrowania serwisem.
  • Administrator nie ujawnia nikomu poza upoważnionymi osobami, informacji w nich zawartych.
  • Dane powyższe nie są przetwarzane przez Administratora celem jednoznacznego zidentyfikowania osób fizycznych, ani kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
INFORMACJA O COOKIES – CIASTECZKACH

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz w aplikacji WPM. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

CELE KORZYSTANIA Z COOKIES
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  * dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu i optymalizacja korzystania ze stron SerwisU
  * uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie
  * realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu
  * dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu
  * zapamiętanie lokalizacji użytkownika
  * tworzenie statystyk
  * prowadzenie analiz i badań audytu oglądalności
  * zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
RODZAJE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik serwisu zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane „pliki cookie sesji” / ”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika serwisu, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane „trwałe pliki cookie” / „permanent cookies”). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

Zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza domyślnie przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej.

Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik serwisu korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Wiele popularnych przeglądarek daje możliwość wykonania m.in. następujących operacji:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi serwisu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn,
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,
 • blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Oznacza to jednocześnie, że Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: strefa.harmonii.gdynia@gmail.com

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.